Ấn tượng Pắc Bó

khoảng 5 năm trước

Ảnh : chụp lúc 5,30 pm 26/10/2013

Bài viết nổi bật