Cung phượt ko phải do Phuot

hơn 6 năm trước

com tổ chức

Đủ danh sách dự trù, thứ 7 (19/10) đổ bê tông danh sách đi "Sài Khao Mường Lát - Theo dấu đoàn quân Tây Tiến từ tối thứ 6 - 25/10 đến 27/10"

http://www.phuot.vn/threads/120981-S%C3%A0i-Khao-M%C6%B0%E1%BB%9Dng-L%C3%A1t-Theo-d%E1%BA%A5u-%C4%91o%C3%A0n-qu%C3%A2n-T%C3%A2y-Ti%E1%BA%BFn-t%E1%BB%AB-t%E1%BB%91i-th%E1%BB%A9-6-25-10-%C4%91%E1%BA%BFn-27-10

Bình Luận

các bạn nên đi cẩn thận :( gia đình unlike

nhìn đường đi mà thèm ạ :">

cung đường nguy hiểm quá

ôi, nhìn đường sợ quá

Quân cán sắp ok rồi, giờ thì rửa tai nghe Kinh Nghiệm của các anh em đi trước. Ai đi Sài Khao - Mường Lát rồi thì truyền lại chút yêu và kinh nghiệm cho các anh em đi sau nhé. Many thanks :)!

uhm, biết trước được khó khăn nên mọi người chuẩn bị tâm lý và cũng cẩn thận hơn nhiều :)!

Bài viết nổi bật

Qsearch