Ga tô fondant đầu tay

hơn 5 năm trước

.

Bình Luận

ở dưới lớp fondant bạn làm thế nào mà phẳng vậy

trát 1 lớp kem mỏng thôi là được

Bài viết nổi bật