Sông đà một thoáng bình yên

hơn 4 năm trước

😊

Bài viết nổi bật