Park Bắc

Park Bắc

nhật ký của tháng 3

'tháng 3' là tháng quan trọng nhất cho tôi. Vì tôi đến Hà nội. tháng nay, tôi thuê chung cư, thuê xe ô tô, v,,v,,, tôi có nhiều viêc. Trong đó, ký ưc mà đi thăm tây thien là đặc biệt. tất nhiên, phong cảnh rất đẹp. Và quảng trường của Tây thiên rất to và đong ng. nhưng, tiếc rẻ, tôi không t...