Dang Thu Huong

Dang Thu Huong

Mọi người cho em hỏi đi Campuchia vào tháng mấy thì thời tiết

đẹp ạ? Liệu tháng 7 đi có bị nóng và mưa không ạ?