Hoàng Việt

Hoàng Việt

Hà Giang ngày 07

03/2018.

Mình xin trả ảnh cho đoàn

Sáng nay gặp đoàn này tại điểm dừng chân Quản Bạ.

Đồng Văn

- Hà Giang lúc này.