Vivian Vi Nguyen

Vivian Vi Nguyen

Há cao hoa hong

Vì doi ko nhu hoa nen mình tu làm ra hoa😊

Xin chào

Em là macarons nè...

Bánh dua lá dua hap

1 món tráng mieng cua nguoi Malaysia. Bánh mem deo, thom, béo an cùng dua bào soi rat là ngon, la. Ca nhà thu di a😊

Cha Hue

.. Em làm de an voi kính thua các loai bánh Hue a😊

Qsearch