𝗘𝗺 đ𝗮𝗻𝗴 đ𝗶 𝘀𝗵𝗶𝗽 𝘁𝘂̛̀ 𝗛𝗼𝗮̀ 𝗸𝗵𝗮́𝗻𝗵 𝗾𝘂𝗮 𝗾𝘂𝗮̣̂𝗻 𝟯 𝗻𝗵𝗮 𝗺𝗻 𝗼̛𝗶. 𝗖𝗵𝗮̂𝗻 𝗴𝗮̀ 𝘀𝗮̉ 𝘁𝗮̆́𝗰 𝘀𝗶𝗲̂𝘂 𝗻𝗴𝗼𝗻 𝗸𝗲̀𝗺 𝗺𝘂𝗼̂́𝗶 𝗰𝗵𝗮̂́𝗺 𝘁𝗵𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗵 ( có xương + rút xương ) 𝟱𝟬𝗸/𝟭 𝗵𝗼̣̂𝗽 𝗟𝗵 𝟬𝟵𝟯𝟱𝟭𝟭𝟰𝟭𝟬𝟱 𝗲𝗺 𝘁𝗼̛́𝗶 𝗹𝗶𝗲̂̀𝗻

Bài viết liên quan